1.เริ่มต้นใช้งาน PSU GAFE

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้บริการระบบอีเมลภายใต้โดเมน psu.ac.th โดยให้พื้นที่จำกัดแก่บุคลากรทุกท่านเท่ากันที่ 1 GB เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ต่อมาได้ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE) สำหรับองค์กรทางการศึกษาและได้รับการอนุมัติ โดยจะสามารถใช้งานได้ “ไม่มีขีดจำกัด” ด้านพื้นที่ เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงวิธีการเบื้องต้น เพื่อให้สามารถคงความเป็นส่วนตัว ความลับของรัฐไว้ในมหาวิทยาลัย แต่ยังสามามารถให้ความสะดวกในการใช้งาน ความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรควบคู่กันได้

วิธีการมีดังนี้

1) บุคลากร “ทุกคน” ที่ต้องการใช้ GAFE จะต้องทำการ ตั้งรหัสผ่านให้สอดคล้องกับทาง Google กำหนด คือ มีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป มีอักษรภาษาอังกฤษ และตัวอักษรพิเศษตามที่กำหนด โดยดำเนินการ “ตั้งรหัสผ่าน” ได้ที่ https://webmail.psu.ac.th คลิกที่ Password Setting

2) ตั้งรหัสผ่านตามเงื่อนไข โดย ช่องที่ 1. และ 2. เป็นข้อมูล PSU Passport ส่วนช่องที่ 3. และ 4. เป็นรหัสผ่าน PSU Email ที่ต้องการ ซึ่งต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วคลิกปุ่ม "Change Password"

3) หากเปลี่ยนสำเร็จได้หน้าจอนี้