PSU Email Service

บริการอีเมลอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมนเนม @psu.ac.th สามารถใช้งานได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 3 บริการคือ PSU Webmail, Google Apps for Education (GAFE) และ Microsoft Office365 (Office365) โดยแต่ละบริการมีขอบเขตการให้บริการดังนี้