บริการอีเมลอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมนเนม @psu.ac.th สามารถใช้งานได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 3 บริการคือ PSU Webmail, Google Apps for Education (GAFE) และ Microsoft Office365 (Office365) โดยแต่ละบริการมีขอบเขตการให้บริการดังนี้ 

บริการ นักศึกษา บุคลากร พื้นที่จัดเก็บ (GB) เว็บไซต์
 PSU Webmail N Y 1  https://webmail.psu.ac.th
 GAFE Y Y Unlimited!  http://gmail.psu.ac.th
 Office365 Y 50  http://email.psu.ac.th